Hotărârile autorității deliberative (HCL)

2023

HCL_41_10_07_2023 – Privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2023

HCL_39_26_06_2023 – Privind aprobarea Devizului General al obiectivului de investitie „Modernizare drumuri locale in comuna Costestii din Vale, judet Dambvovita”

HCL_38_26_06_2023 – Privind aprobarea Devizului General al obiectivului de investitie „Amenajare parcare sediu primarie comuna Costestii din Vale ”

HCL_37_26_06_2023 – Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_36_26_06_2023 – Privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2023

HCL_34_11_05_2023 – Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_33_11_05_2023 – Privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2023

HCL_30_27_04_2023 – Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_29_27_04_2023 – Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2024

HCL_28_27_04_2023 – Privind modificarea coeficientilor de ierarhizare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale

HCL_27_27_04_2023 – Privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personal contractual din cadrul Aaratului de Specialitate al Primarului comunei Costestii din Vale

HCL_26_27_04_2023 – Privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafața de 0,0455 ha, NC 72093 , Tarla 32 , Parcela 182/2 ce aparține domeniului privat – pasune – al Costestii din Vale, județ Dâmbovița către LAND STATE 09 S.R.L.

HCL_25_27_04_2023 – Privind acordarea , in principiu , a unui drept de superficie, cu titlu gratuit, asupra terenului în suprafața de 0,0455 ha, NC 72093 , Tarla 32 , Parcela 182/2 ce aparține domeniului privat-pasune- al Costestii din Vale, județ Dâmbovița către READYMIX AGREGATE S.R.L.

HCL_24_27_04_2023 – Privind revocarea Hotararilor Consiliului local nr. 11 si 12/19.01.2023

HCL_23_13_03_2023 – Privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele si utilajele care se afla in dotarea Primariei Costestii din Vale

HCL_22_13_03_2023 – Privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei “CLUB SPORTIV VIITORUL” TOMSANI pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal , in anul competitional 2023

HCL_21_13_03_2023 – Privind actualizarea domeniul public al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita

HCL_20_13_03_2023 – Privind rectificarea bugetului local pe trim. I , anul 2023

HCL_14_30_01_2023 – PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE PE ANUL 2023

HCL_13_19_01_2023 – Privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ – teritoriale comuna Costestii din Vale , in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Management Integrat al Deseurilor in judetul Dambovita

HCL_10_19_01_2023 – Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_9_19_01_2023 – Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul
comunei Costestii din Vale , judeţul Dambovita

HCL_8_19_01_2023 – Privind aprobarea programului de activitate pe anul 2023
al bibliotecii comunale I.C. Vissarion

HCL_7_19_01_2023 – Privind aprobarea raportului privind activitatea bibliotecii
comunale in anul 2022

HCL_6_19_01_2023 – Privind aprobarea cuantumului taxei de habitat
cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2023

HCL_5_19_01_2023 – Privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa›› ,
pentru anul 2023

HCL_4_19_01_2023 – Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2023 de catre persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social

HCL_3_19_01_2023 – Privind aprobarea unor schimburi de teren

HCL_2_09_01_2023 – Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de Dezlvoltare din excedentul bugetului local al comunei Costestii din Vale , cu suma de 1823466.29 lei , la data de 31.12.2022

HCL_1_09_01_2023 – Privind validarea dispozitiei d-lui primar nr. 511 /23.12.2022 , privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2022 , precum si virarea unor credite bugetare

2022

HCL_49_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_48_2022 Privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2022

HCL_47_2022 Privind aprobarea completarii Registrului Agricol pentru perioada 2020 – 2022 , atat in format electronic cat si in format pe suport de hartie

HCL_46_2022 Privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a Contractului de Concesiune nr.
2186/03.04.2020 , la o durata de 49 de ani

HCL_45_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_44_2022 Privind introducerea in domeniul public al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita a bunurilor imobile – cladire scoala , 1 anexe si teren aferent

HCL_43_2022 Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita

HCL_42_2022 Privind aprobarea Raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in domeniul public al comunei Costestii din Vale si a Raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea valorii juste a bunurilor aflate in domeniul privat al comunei Costestii din Vale , la data de 31.12.2021

HCL_41_2022 Privind aprobarea atribuirii suprafetei de 6360 mp din islazul comunal , situat in satul Costestii din Vale , pentru amenajarea unui teren de fotbal

HCL_40_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_39_2022 Privind introducerea in domeniul public al comunei Costestii din Vale, Judeţul Dambovita a bunurilor imobile – clădire şcoala, 2 anexe si teren aferent

HCL_38_2022 Privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2022

HCL_37_2022 Referitor la participarea Comunei Costeștii din Vale la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități

HCL_36_2022 Pentru participarea la Programul privind cresterea efecientei energetice a infrastructurii de iluminat public
HCL_35_2022 Privind aprobarea participarii in cadrul proiectului „Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public in Comuna Costestii din Vale”

HCL_34_2022 Privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 2023

HCL_33_2022 Privind aprobarea proiectului MODERNIZARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLASELE I-VIII, COMUNA COSTEȘTII DIN VALE, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA, COD SMIS 122548 și a cheltuielilor legate de proiect

HCL_32_2022 Privind infiintarea Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan, in cadrul UAT Costestii din Vale, judetul Dambovita

HCL_31_2022 Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Construire centrala fotovoltaica si racordarea la retea si cu puterea instalata de 4224 kWp , amplasata la sol” situata in comuna Costestii din Vale , sat Maruntisu , tarla 41 , parcela 234/4 , nr. cadastral 70244

HCL_30_2022 Privind aprobarea cuantumului burselor acordate in cursul anului scolar 2021-2022 , elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Costestii din Vale

HCL_29_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_28_2022 privind aprobarea cererii de finantare al obiectivului de investitie „SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ” , precum si aprobarea Devizului General al obiectivului de investitie „SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ”

HCL_27_2022 Privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2022

HCL_26_2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „DRUM ACCES LA GRADINITA SI LOCUL DE JOACA DIN SATUL MARUNTISU , COMUNA COSTESTII DIN VALE, JUDETUL DAMBOVITA ”

HCL_25_2022 Privind modificarea coeficientilor de ierarhizare pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale

HCL_24_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_23_2022 Privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta proprii din bugetul local , familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale , incendii , accidente, precum si pentru alte situatii deosebite

HCL_22_2022 Privind rectificarea bugetului local pe trim. I , anul 2022

HCL_21_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL 20 din 09.02.2022  – Privind nominalizarea de catre Consiliul local al comunei Costestii din Vale a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general al comunei Costestii din Vale

HCL_19_2022 Privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei “CLUB SPORTIV VIITORUL” TOMSANI pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal , in anul competitional 2022

HCL_18_2022 Privind aprobarea planului de scolarizare pentru anul scolar 2022/2023

HCL_17_2022 Privind introducerea in domeniul public al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita a bunurilor imobile – drum acces in suprafata de 477 mp

HCL_16_2022 Privind punerea la dispozitia proiectului „Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II” dezvoltat de catre Administratia Nationala „Apele Romane” a terenurilor pentru constructia noilor investitii aferente acestuia

HCL_15_2022 privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publica/privata a comunei Costestii din Vale , pentru RCS – RDS in vederea instalarii , intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora

HCL 14 din 09.02.2022  – Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costestii din Vale pe anul 2022
Anexele 1, 2 si 3 ale HCL 14 din 09.02.2022 

HCL_13_2022 Privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru autovehiculele si utilajele care se afla in dotarea Primariei Costestii din Vale

HCL_12_2022 Privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , aferente anului 2022

HCL_11_2022 Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizi si/sau petrolieri

HCL_10_2022 Privind aprobarea programului de activitate pe anul 2022

HCL_09__2022 Privind aprobarea raportului privind activitatea bibliotecii

HCL_08__2022 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2022 de catre persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social

HCL_07__2022 Privind stabilirea si aprobarea cotizatiei datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

HCL_06_2022 Privind stabilirea si aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa›› pentru anul 2022

HCL_05_2022 Privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2022

HCL_4_2022 Privind alocarea de fonduri necesare , din bugetul local , pentru contractarea unei firme de ecarisaj , pentru strangerea cainilor fara stapan de pe raza comunei Costestii din Vale

HCL_03__2022 Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Costestii din Vale , judeţul Dambovita

HCL_02__2022 Privind inregistrarea UAT Costestii din Vale in Sistemul National Electronic de Plata On –line a taxelor si impozitelor locale ( SNEP) , utilizand cardul bancar si implicit inrolarea in sistemul
„Ghiseul.ro”

HCL_01__2022 Privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare pe anul 2021 din excedentul anilor precedenti


2021

HCL 49 din 21.12.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2021
HCL 48 din 13.12.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2021
HCL 47 din 02.12.2021  – Privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de incalzire-combustibili solizisi/sau petrolieri
HCL 43 din 23.11.2021  – Privind aprobarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2022 / 2023
HCL 42 din 23.11.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2021
HCL 41 din 25.10.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2021
HCL 40 din 25.10.2021  – Privind aprobarea Devizului General al obiectivului de investitie „Ramforsare DC 69,pe lungimea de 2,3 Km , in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ” , precum si aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie „Ramforsare DC 69 , pe lungimea de 2,3 Km , in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita
HCL 39 din 25.10.2021  – Privind aprobarea Devizului General actualizat al obiectivului de investitie „ Construire gradinita cu 2 grupe , anexa si imprejmuire , sat Maruntisu , comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ” , precum si aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitie „ Construire gradinita cu 2 grupe , anexa si imprejmuire , sat Maruntisu , comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ”
HCL 38 din 04.10.2021  – Privind aprobarea cererii de finantare al obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ” , precum si aprobarea Devizului General al obiectivului de investitie „Extindere retea de canalizare in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita ”
HCL 37 din 04.10.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2021
HCL 35 din 27.09.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2021
HCL 34 din 31.08.2021  – Privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei “CLUB SPORTIV VIITORUL” TOMSANI pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal, in tur anul competitional 2021 – 2022
HCL 33 din 31.08.2021  – Privind aprobarea achizitionarii unui autoturism , necesar pentru buna desfasurare a activitatii institutiei Primariei Costestii din Vale , judetul Dambovita
HCL 32 din 31.08.2021  – Privind aprobarea consumului lunar de carburant pentru microbuzul scolar , autoturismul , buldoexcavatorul si tractorul John Deere
HCL 31 din 31.08.2021  – Privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea recomandarilor din Raportul de audit public intern
HCL 30 din 17.07.2021  – Privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de iluminat public la nivelul comunei Costestii din Vale , indicatorii de performanta , Caietul de Sarcini si Studiu de oportunitate privind alegerea formei de gestiune pentru serviciul public de iluminat al comunei Costestii din Vale
HCL 29 din 17.07.2021  – Privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa la nivelul comunei Costestii din Vale , indicatorii de performanta , Caietul de Sarcini si Studiu de oportunitate privind alegerea formei de gestiune pentru serviciul public de alimentare cu apa al comunei Costestii din Vale
HCL 28 din 17.07.2021  – Privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii local ai Consiliului local al comunei Costestii din Vale , judet Dambovita
HCL 27 din 17.07.2021  – Privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav , aferent anului 2021
HCL 24 din 01.07.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2021
HCL 23 din 16.06.2021  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2021

HCL 22 din 26.05.2021  – Privind aprobarea cuantumului burselor acordate in cursul anului scolar 2020-2021, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Costestii din Vale

HCL 21 din 20.05.2021  – Privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita
HCL 20 din 20.05.2021  – Privind aprobarea inchirierii pasunilor prin atribuire directa aflate in proprietatea publica a comunei Costestii din Vale , a regulamentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului , al capacitatii de pasunat pe raza comunei Costestii din Vale , precum si pretul de inchiriere al pasunilor
HCL 19 din 20.04.2021  – Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , (Str. I.C. Visarion) , JUDETUL DAMBOVITA ”
HCL 18 din 20.04.2021  – Privind desemnarea persoanei responsabile cu evidenta persoanelor care au de efectuat munca in folosul comunitatii si aprobarea Regulamentului privind prestarea de serivicii publice in folosul comunitatii din comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita
HCL_17
HCL 16 din 20.04.2021  – Privind aprobarea exercitiului financiar pentru anul 2020
HCL 15 din 20.04.2021  – Privind aprobarea executiei bugetare a comunei Costestii din Vale la data 31.03.2021
HCL 14 din 20.04.2021  – Privind aprobarea utilizarii fondului de rulment pentru anul 2021
HCL 13 din 20.04.2021  – Privind APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE PE ANUL 2021
HCL 12 din 31.03.2021  – Privind aprobarea programului de activitate pe anul 2021 al bibliotecii comunale I.C. Vissarion si al raportului privind activitatea bibliotecii comunale in anul 2020
HCL 11 din 25.01.2021  – Privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costestii din Vale, judet Dambovita
HCL 10 din 25.01.2021  – Privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Costestii din Vale , judeţul Dambovita
HCL 09 din 25.01.2021  – Privind aprobarea proiectului Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita , cu echipamente necesare activitatii didactice in mediu on-line , pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational atat pentru elevi , cat si pentru cadrele didactice in contextul crizei pandemice cerate de Coronavirusul Sars-Cov-2 si a cheltuielilor legate de proiect
HCL 08 din 06.01.2021  – Privind acoperirea definitiva a deficitului Sectiunii de Dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costestii din Vale
HCL 07 din 06.01.2021  – Privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa››
HCL 06 din 06.01.2021  – Privind aprobarea cuantumului taxei de habitat
HCL 05 din 06.01.2021  – Privind mandatarea speciala a eprezentantului unitatii administrativ – teritoriale comuna Costestii din Vale, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita
HCL 04 din 06.01.2021  – Privind desemnarea reprezentantului unitatii administrativ – teritoriale comuna Costestii din Vale , in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Dambovita
HCL 03 din 06.01.2021  – Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2021 de catre persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social
HCL 02 din 06.01.2021  – Privind validarea dispozitiei d-lui primar nr. 332/23.12.2020 , privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2020 ,precum si virarea unor credite bugetare
HCL 01 din 06.01.2021  – Privind aprobarea executiei bugetare a comunei Costestii din Vale la data 31.12.2020, precum si inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2020


2020

HCL 48 din 10.12.2020  – Privind alocarea unor sume de bani pentru cumpararea de cadouri pentru copiii de la gradinitele si scolile de pe raza comunei Costestii din Vale , cu ocazia serbarii pomului de iarna
HCL 47 din 10.12.2020  – privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive “VIITORUL TOMSANI” pentru activitatea sportiva desfasurata de catre echipa de fotbal , in anul competitional 2020
HCL 46 din 10.12.2020  – Privind validarea dispozitiei d-lui primar nr. 313/10.12.2020 , privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2020 ,precum si virarea unor credite bugetare
HCL 45 din 25.11.2020  – Privind aprobarea Conventiei de colaborare intre Consiliul local Costestii din Vale si Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania , filiala Dâmbovița
HCL 44 din
HCL 43 din
HCL 42 din
HCL 41 din
HCL 40 din
HCL 39 din
HCL 38 din 29.10.2020  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. IV anul 2020 ,
HCL 37 din 02.10.2020  – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „ASIGURARE SCURGERE APE PE DC 69 , IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”
HCL 36 din 21.09.2020  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. III si trim. IV anul 2020 ,
HCL 35 din
HCL 34 din 03.09.2020  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2020 ,
HCL 33 din 03.09.2020  – Privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita
HCL 32 din 01.09.2020  – privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea comunei Costestii din Vale , prin Consiliul Local Costestii din Vale , cu judetul Dambovita , prin Consiliul Judetean Dâmbovița, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură rutieră
HCL 31 din
HCL 30 din 17.08.2020  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2020 ,
HCL 29 din 08.07.2020  – privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici ai investitiei „MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA CLASELE I – VIII, COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”
HCL 28 din
HCL 27 din 30.06.2020  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. I , II si III , anul 2020 , la capitolul INVATAMANT si rectificarea bugetului local , precum si virarea unor credite pe trim. II , anul 2020
HCL 26 din 30.06.2020  – Privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Costestii din Vale unui numar de 43 de locuitori ai comunei Costestii din Vale
HCL 25 din 30.06.2020  – Privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Costestii din Vale d-lui MIHAI – CLAUDIU DUMITRACHE
HCL 24 din
HCL 23 din 30.06.2020  – privind incheierea unui contract de asistenta juridica
HCL 22 din 30.06.2020  – privind aprobarea preturilor / tarifelor la apa potabila produsa , transportata si distribuita beneficiarilor din comuna Costestii din Vale ,
HCL 21 din 30.06.2020  – privind stabilirea criteriilor si a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenta proprii din bugetul local , familiilor sau persoanelor singure aflate in situatii de necesitate cauzate de calamitati naturale , incendii , accidente, precum si pentru alte situatii deosebite
HCL 20 din 12.06.2020  – Privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2020
HCL 19 din 12.06.2020  – Privind aprobarea achizitionarii si furnizarii de masti sanitare de protectie , manusi latex si alte produse necesare prevenirii raspandirii virusului COVID – 19 in randul populatiei si personalului de specialitate al primarului comunei Costestii din Vale
HCL 18 din 30.04.2020  – Privind aprobarea implementarii proiectului „Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala si combaterea saraciei si excluziunii sociale” cod SMIS 126924
HCL 17 din 30.04.2020  – Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice , al comunei Costestii din Vale , pentru anul 2020
HCL 16 din 31.03.2020  – Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul Agricol al comunei Costestii din Vale
HCL 15 din
HCL 14 din
HCL 13 din 18.02.2020  – Privind aprobarea listei de casare a unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe, proprietate privata a comunei Costestii din Vale , in urma invenarierii anuale la 31.12.2019
HCL 12 din 18.02.2020  – Privind aprobarea inventarului la data de 31.12.2019
HCL 11 din 18.02.2020  – Privind introducerea in domeniul public al comunei Costestii din Vale , judetul Dambovita a bunurilor imobile – strazi , si anume str. Crinului , str. Capsunilor , str. Teiului ( Tronson 1) , str. Teiului(Tronson 2) , str. Marasesti
HCL 10 din 18.02.2020  – PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE PE ANUL 2020
HCL 9 din
HCL 8 din 07.01.2020  – privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Costestii din Vale , judeţul Dambovita
HCL 7 din 07.01.2020  – privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2020 de catre persoanele apte de munca , beneficiare de ajutor social
HCL 6 din 07.01.2020  – privind aprobarea raportului de activitate pe anul 2019 al Compartimentului de Asistenta Sociala
HCL 5 din 07.01.2020  – privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Management integrat al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa››
HCL 4 din 07.01.2020  – privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020

HCL 3 din 07.01.2020 – privind aprobarea executiei bugetare a comunei Costestii din Vale la data de 31.03.2019 , 30.06.2019 , 30.09.2019 si 31.12.2019 , precum si inchiderea exercitiului bugetar pentru anul 2019

HCL 1 din 07.01.2020 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019


2019

HCL 44 din 12.12.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019

HCL 43 din 28.11.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019

HCL 41 din 28.11.2019 – privind aprobarea caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind organizarea si desfasurarea licitatiei privind concesionarea terenului avand categoria de folosinta curti , constructii , in suprafata de 44.400 m 2 ( 4,40 ha ) , proprietate privata a comunei Costestii din Vale , situat in extravilanul comunei Costestii din Vale , tarla 57 , parcela 238/8

HCL 40 din 28.11.2019 – privind realizarea studiului de fezabilitate , pentru investitia „Infiintare retea alimentare cu gaze naturale in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita”

HCL 38 din 28.11.2019 – privind aprobarea structurii retelei scolare de pe raza comunei Costestii din Vale , pentru anul scolar 2020 / 2021

HCL 34 din 21.10.2019 – privind trecerea drumului comunal DC 69 A din domeniul public al UAT Costestii din Vale in domeniul public al judetului Dambovita si declararea drumului din bun de interes local in bun de interes public judetean

HCL 33 din 21.10.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. IV , anul 2019

HCL 31 din 19.09.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 30 din 19.09.2019 – privind modificarea elementelor de identificare ale pozitiei nr. 82, din inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Costestii din Vale

HCL 29 din 05.09.2019 – privind aprobarea incheierii unui protocol de administrare in comun , pana la receptia la terminarea lucrarilor pentru sectoarele de drumuri locale , realizate in asociere cu Consiliul Judetean Dambovita , respectiv pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita”

HCL 28 din 05.09.2019 – privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului de transport scolar

HCL 25 din 20.08.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 24 din 18.07.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 23 din 16.07.2019 – privind includerea in domeniul privat al comunei Costestii din Vale a unor suprafete de teren intravilan situate in comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al localitatii

HCL 22 din 03.07.2019 – privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr. 114/2018 . dupa incheierea contractelor de achizitie publica , privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie “ Infiintare retea canalizare in comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita”

HCL 21 din 03.07.2019 – privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG nr. 114/2018 . dupa incheierea contractelor de achizitie publica , privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie “ Construire gradinita cu 2 grupe , anexa si imprejmuire , sat Maruntisu , comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita”

HCL 20 din 03.07.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. III , anul 2019

HCL 19 din 30.06.2019 – privind rectificarea bugetului local pe trim. II , anul 2019

HCL 19 din 03.06.2019 – privind aprobarea studiului de oportunitate , a concesiunii si a documentatiei de atribuire privind terenul avand categoria de folosinta pasune , in suprafata de 100.000 m 2 ( 10 ha ) , proprietate privata a comunei Costestii din Vale , situat in extravilanul comunei Costestii din Vale

HCL 17 din 15.05.2019 – privind imputernicirea primarului UAT Costestii din Vale cu privire la infiintarea unei Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara intre UAT Costestii din Vale , UAT Produlesti si UAT Matasaru , pentru infiintarea si derularea proiectului de investitie „Sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Costestii din Vale , judet Dambovita” .

HCL 16 din 13.04.2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului „Construire gradinita cu 2 grupe , anexa si imprejmuire , sat Maruntisu , comuna Costestii din Vale , judetul Dambovita ”, precum si aprobarea cofinantarii

HCL 15 din 13.04.2019 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai proiectului„ INFIINTARE RETEA CANALIZARE IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”precum si aprobarea cofinantarii”

HCL 14 din 13.04.2019 – PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL COMUNEI COSTESTII DIN VALE PE ANUL 2019

HCL 10 din 30.03.2019 – privind aprobarea asocierii comunei Costestii din Vale , prin Consiliului local Costestii din Vale cu judetul Dambovita , prin Consiliul Judetean Dambovita, in vederea realizarii obiectivului „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COSTESTII DIN VALE , JUDETUL DAMBOVITA ”precum si aprobarea indicatori tehnico-economici

HCL 8 din 30.01.2019 – privind aprobarea preturilor / tarifelor la apa potabila produsa , transportata si distribuita beneficiarilor din comuna Costestii din Vale , precum si pentru inchiderea tuturor cismelelor stradale

HCL 7 din 30.01.2019 – privind aprobarea programului de activitate pe anul 2019 al bibliotecii comunale I.C. Vissarion

HCL 6 din 30.01.2019 – privind aprobarea raportului privind activitatea bibliotecii comunale in anul 2018

HCL 5 din 30.01.2019 – privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa››

HCL 4 din 30.01.2019 – privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2019

HCL 3 din 30.01.2019 – privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Costestii din Vale , judeţul Dambovita

HCL 2 din 30.01.2019 – privind aprobarea validarii mandatelor de consilier local, pentru un numar de 2 consilieri locali

HCL 1 din 30.01.2019 – privind aprobarea incetarii mandatelor de consilier local, pentru un numar de 2 consilieri locali

Comentariile sunt închise.