Angajari

ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Costeștii din Vale, județul Dâmbovița, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă de șofer microbuz școlar.

Condiții generale de participare la concurs:

 • Are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România.
 • Cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • Are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplină de exercițiu
 • Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medical de familie sau de unități sanitare abilitate;
 • Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specific potrivit cerințelor postului scos la concurs
 • Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 

Condiții de participare specifice:

 • Studii generale/medii sau școala profesională cu diploma de absolvire .
 • Posesor permis conducere, categoria D.
 • Atestat profesional transport public persoane.

Probele de concurs

 • Selecția dosarelor;
 • Proba scrisă
 • Interviul

Detalii privin bibliografia de concurs, precum şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Costeștii din Vale, sau la telefon 0245 717 025

 

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii), din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 25.08.2022, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa

Observaţii suplimentare:

Persoana de contact: Popescu Niţă Adrian; tel. 0245717025, fax 0245717212, e-mail: d.primariacostestivale@yahoo.com

Informaţii posturi scoase la concurs

Inspector

Descriere post                       

Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: ARHIVA   

Localizare post

PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTII DIN VALE

Localitate: COSTEŞTII DIN VALE

Judeţ: DÂMBOVIŢA

Consilier juridic

Descriere post                        

Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: JURIDIC    PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTII DIN VALE

Localizare post

Localitate: COSTEŞTII DIN VALE

Judeţ: DÂMBOVIŢA

Condiţii de participare

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul arhivă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic:

– Constituţia României ;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare (Partea a III-a – Administraţia publică locală – art. 75 – 248 , Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici – art. 365 – 562 ) , Domeniul public si privat al UAT – urilor .

– Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi , republicata , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 514 /2003 , privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic , cu modificările şi completările ulterioare .

– Codul Civil .

– Codul de procedură civilă .

– Codul fiscal ,

– Codul de procedură fiscală .

– Legea nr. 554/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 544/2001 , privind liberul acces la informaţiile de interes public .

– Legea nr. 52/2003 , privind transparenţa decizională în admninistraţia publică .

– Legea nr. 18/1991 , legea fondului funciar , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 1/2000 , pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere , solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 , modificată şi completată .

– Legea nr. 247/2005 , privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei , precum şi unele măsuri adiacente

– Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire , în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România , precum şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2013 .

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul arhivă:

– Constituţia României ;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare (Partea a III-a – Administraţia publică locală – art. 75 – 248 , Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici – art. 365 – 562 ) , Domeniul public si privat al UAT – urilor .

– Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi , republicata , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 514 /2003 , privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic , cu modificările şi completările ulterioare .

– Codul Civil

– Codul de procedura civilă

– Codul Penal

– Codul de procedură penală

– Codul fiscal

– Codul de procedură fiscală

– Legea nr. 554/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 544/2001 , privind liberul acces la informaţiile de interes public .

– Legea nr. 52/2003 , privind transparenţa decizională în admninistraţia publică .

– Legea nr. 16/1996 , legea arhivelor naţionale , modificată şi completată .

 

 

Anunt angajare

Primăria comunei Costeștii din Vale organizează, la sediul său din comuna Costeștii din Vale, str. Crinului, nr. 448 A, județul Dâmbovița, concurs în data de 16 aprilie 2018, orele 10:00 proba scrisă, iar în data de 18 aprilie, orele 11:00 interviul, pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante :

1. Inspector, cls. I, grad profesional asistent, la Compartimentul financiar-contabil;

2. Referent, cls. III, grad profesional asistent, la Compartimentul Financiar – contabil;

3. Inspector, cls. I, grad profesional debutant, la Compartimentul IT;

 

Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

1. Inspector, cls. I, grad profesional asistent, la Compartimentul financiar-contabil;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt :

– Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licența sau echivalentă in domeniul științelor economice ;

– vechime minimă 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitării functiei publice;

– cunoștințe operare calculator – nivel avansat.

 

2. Referent, cls. III, grad profesional asistent, la Compartimentul Financiar – contabil;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt :

– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– vechime minimă 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

– cunostințe operare calculator – nivel mediu.

 

3. Inspector, cls. I, grad profesional debutant, la Compartimentul IT;

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

– Studii universitare de de licență sau echivalentă in domeniul Matematică – Mecanică, Matematică – Informatică;

– cunoștințe operare calculator – nivel avansat.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de 28 Martie 2018 , la sediul Primăriei Comunei Costeștii din Vale ,din comuna Costeștii din Vale , str. Crinului , nr. 448 A județul Dâmbovita ;

Relații suplimentare pot fi obținute zilnic între orele 8:30 – 16:30 la Primăria Costeștii din Vale, la telefon 0245/717 025 si 0733/049 885, persoană de contact – Popescu Niță Adrian – secretar comuna Costeștii din Vale, județul Dâmbovita .

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea functiilor publice vacante de Inspector, clasa I,

grad profesional asistent si referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Financiar Contabil

– Constitutia Romaniei ;

– Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 188/1999, statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 7/2004, privind codul de conduita al functionarilor publici;

– Legea nr. 227/ 2015, privind Codul fiscal;

– Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscala;

– Legea nr. 273/2006, legea finantelor publice locale;

– Legea 85/2014, lege privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea functiei publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul IT

– Constitutia Romaniei;

– Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 188/1999, statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Legea nr. 7/2004, privind codul de conduita al functionarilor publici;

– Hotararea Guvernului nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetica a Romaniei si a Planului de actiune la nivel national privind implementarea Sistemului national de securitate cibernetica;

– Legea nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Sisteme de operare Unix si Windows, Gheorghe Dodescu, Aurel Vasilescu, Bogdan Oancea, Editura Economica – 2003;

– Retele de calculatoare, Tanenbaum Andrews, 2003, Byblos , Tg. Mures ;

– Retele locale de calculatoare – Proiecte si administrare, Munteanu Adrian, Valerica Greavu, Polirom, 2006;

– PC – Depanare si modernizare, Scott Mueller, Teora, Editia IV, 2003;

– Stii sa utilizezi calculatorul? 700 de teste pentru obtinerea Permisului European de Conducere a Computerului, Ana Dulu, Casa de Editura Anderco – 2003;

– Sisteme informatice – analiza, proiectare si implementare – Editura Economica – 2003, Ion Lungu, Gheorghe Sabau, Manole Velicanu.


Comentariile sunt închise.