Bine ati venit !

VIZUALIZARE Formularul de cerere, actele necesare, precum si lista bunurilor ce pot duce la excluderea acordarii ajutorului de incalzire a locuintei si informatiile referitoare la documentele necesare, limitele de venituri si conditiile de acordare.

NOTA: Precizam ca documentele se pot depune in zilele de luni pana vineri, la Compartimentul de Asistenta Sociala in intervalul orar 09:00 – 12:00 incepand cu data de 24.10.2022.

 

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii), din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa

Informaţii concurs

[su_expand more_text=”Arata mai mult…” less_text=”Restrange…” height=”100″ hide_less=”no” text_color=”#333333″ link_color=”#0088FF” link_style=”default” link_align=”left” more_icon=”” less_icon=”” class=””]

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 25.08.2022, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Costeştii din Vale, judeţul Dâmboviţa

Observaţii suplimentare:

Persoana de contact: Popescu Niţă Adrian; tel. 0245717025, fax 0245717212, e-mail: d.primariacostestivale@yahoo.com

 

Informaţii posturi scoase la concurs

Inspector

Descriere post                       

Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: ARHIVA   

Localizare post

PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTII DIN VALE

Localitate: COSTEŞTII DIN VALE

Judeţ: DÂMBOVIŢA

 

Consilier juridic

Descriere post                        

Clasa: I

Grad: debutant

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: JURIDIC    PRIMĂRIA COMUNEI COSTEŞTII DIN VALE

Localizare post

Localitate: COSTEŞTII DIN VALE

Judeţ: DÂMBOVIŢA

Condiţii de participare

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

 

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul arhivă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: nu este cazul.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

 

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografia / tematica:

Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul juridic:

– Constituţia României ;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare (Partea a III-a – Administraţia publică locală – art. 75 – 248 , Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici – art. 365 – 562 ) , Domeniul public si privat al UAT – urilor .

– Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi , republicata , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 514 /2003 , privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic , cu modificările şi completările ulterioare .

– Codul Civil .

– Codul de procedură civilă .

– Codul fiscal ,

– Codul de procedură fiscală .

– Legea nr. 554/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 544/2001 , privind liberul acces la informaţiile de interes public .

– Legea nr. 52/2003 , privind transparenţa decizională în admninistraţia publică .

– Legea nr. 18/1991 , legea fondului funciar , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 1/2000 , pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere , solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 , modificată şi completată .

– Legea nr. 247/2005 , privind reforma in domeniile proprietăţii şi justiţiei , precum şi unele măsuri adiacente

– Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire , în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România , precum şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2013 .

 

 

Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul arhivă:

– Constituţia României ;

– Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 , privind Codul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare (Partea a III-a – Administraţia publică locală – art. 75 – 248 , Partea a VI-a – Statutul funcţionarilor publici – art. 365 – 562 ) , Domeniul public si privat al UAT – urilor .

– Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare , republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi , republicata , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 514 /2003 , privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic , cu modificările şi completările ulterioare .

– Codul Civil

– Codul de procedura civilă

– Codul Penal

– Codul de procedură penală

– Codul fiscal

– Codul de procedură fiscală

– Legea nr. 554/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările şi completările ulterioare .

– Legea nr. 544/2001 , privind liberul acces la informaţiile de interes public .

– Legea nr. 52/2003 , privind transparenţa decizională în admninistraţia publică .

– Legea nr. 16/1996 , legea arhivelor naţionale , modificată şi completată .

[/su_expand]

Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități

 

 

 

În atenția cetățenilor

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

ART. 103 – Definirea veniturilor

(1) Veniturile din activități agricole cuprind veniturile obținute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

  1. a) cultivarea produselor agricole vegetale;
  2. b) exploatarea plantațiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea;
  3. c) creșterea și exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

ART. 105 – Venituri neimpozabile

(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Nr. crt. Produse vegetale Suprafață
1. Cereale pînă la 2 ha
2. Plante oleaginoase pînă la 2 ha
3. Cartof pînă la 2 ha
4. Sfeclă de zahăr pînă la 2 ha
5. Tutun pînă la 1 ha
6. Hamei pe rod pînă la 2 ha
7. Legume în cîmp pînă la 0,5 ha
8. Legume în spații protejate pînă la 0,2 ha
9. Leguminoase pentru boabe pînă la 1,5 ha
10. Pomi pe rod pînă la 1,5 ha
11. Vie pe rod pînă la 1 ha
12. Arbuști fructiferi pînă la 1 ha
13. Flori și plante ornamentale pînă la 0,3 ha
  Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine
1. Vaci pînă la 2
2. Bivolițe pînă la 2
3. Oi pînă la 50
4. Capre pînă la 25
5. Porci pentru îngrășat pînă la 6
6. Albine pînă la 75 de familii
7. Păsări de curte pînă la 100

 

ART. 106 – Stabilirea venitului anual din activități agricole pe bază de norme de venit

(1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabilește pe bază de norme de venit.

(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafață (ha)/cap de animal/familie de albine pentru categoriile de produse vegetale și animalele prevăzute la art. 105 alin. (2).

(3) Normele de venit se propun de către entitățile publice mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă și se publică de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfășurarea a două sau mai multe activități agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabilește venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activități.

(5) În anul fiscal curent, pentru veniturile realizate de persoanele fizice individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile ce pot fi asimilate dezastrelor naturale ca îngheț, grindină, polei, ploaie abundentă, secetă și inundații, precum și a epizootiilor ce afectează peste 30% din suprafețele destinate producției agricole vegetale/animalele deținute, norma de venit se reduce proporțional cu pierderea respectivă.

(6) Constatarea pagubelor prevăzute la alin. (5) și evaluarea pierderilor se fac la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, care desfășoară activități agricole pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit, de o comisie numită prin ordin al prefectului județului/municipiului București, la propunerea directorului executiv al direcției agricole județene/municipiului București, comisie formată pe plan local dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, un delegat din partea Administrației Naționale de Meteorologie, un specialist al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și un reprezentant al direcției generale regionale a finanțelor publice teritoriale din cadrul A.N.A.F.

(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (5) și (6) se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(8) Contribuabilii care obțin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligații de completare a Registrului de evidență fiscală și de conducere a evidenței contabile.

 

 

 

 

Programul National de Cadastru

si Carte Funciara

„Ai parte, ai carte funciara”

 SPOT VIDEO

 

FILM DE PREZENTARE

 

SPOT RADIO

 

 

Anunturi Publice

 

Anunt nr. 695/29.01.2013 Descarca anunt

Anunt nr. 698/29.01.2013 Descarca anunt

Anunt nr. 701/29.01.2013 Descarca anunt

Anunt nr. 6555/22.11.2013 Descarca anunt

Anunt nr. 5015/22.08.2016 Descarca anunt

 

Asezarea si trecutul satului Costestii din Vale
Daca pornesti din gara Titu si vrei sa ajungi in Costestii din Vale, trebuie sa treci prin Titu-Gara, satul Plopu si satul Tomsani. Distanta este de aproximativ 8 km, pana in centrul comunei.
Satul este asezat pe malul paraului Rastoaca ce se desparte in mai multe viroage. Aceasta invalmaseala de ape ale paraului Rastoaca amestecate cu ale raului Arges, a dat denumirea de Rastoaca, iar acest cuvant, in graiul local, inseamna „intre ape involburate”. Satul este cladit pe locul unei asezarii dacice. In bucla facuta de paraul Tinoasa, spre vest, au fost descoperite doua asezarii; una din epoca bronzului, partial suprapusa de o locuire dacica din secolele II-III en. La 250 m vest de pamantul amintit, pe locul numit „La grajduri” sau „Saivan”, pe malul paraului Tinoasa, la confluenta cu paraul Sabar si la SV de sat, a fost descoperita o necropola biritala, corespunzatoare asezarii dacice.

Comentariile sunt închise.